اسامی بهائيان در بند زندان سمنان

این پست عینا توسط دوستان عزیز سمنان برای پیج ارسال شده است لطفا در اشتراک گذاری این پست یاری کنید

اسامی عزیزان در بند زندان سمنان

1.ترانه ترابی (احسانی) به همراه فرزندش بارمان
2.زهره نیک آیین (تبیانیان) به همراه فرزندش رسام
3.ندا مجیدی (قربانی) به همراه فرزندش سورنا
4.الهام روزبهی (متعارفی) به همراه فرزندش آیسان
5.روفیا بیدقی
6.شهره اعظمی (کسایی)
7.انیسا فناییان (ایقانی)
8.ژینوس نورانی (تیماجچی)

اسامی کامل عزیزان همراه مدت محکومیت:

آقایان:
عادل فنائیان 6 سال
گودرز بیدقی 1 سال
طاهر اسکندری 3 سال
بهفر خانجانی 4 سال
افشین ایقانی 51 ماه
سیامک ایقانی 3 سال نیم
پویا تبیانیان 6 سال ونیم
عرفان احسانی 1 سال
فرامرز فیروزیان 1 سال
اکبر پور حسینی 3 سال
علی احسانی در حال گذراندن دوره ی 2 سال تبعید

همچنین نادر کسائی با 1 سال حکم و افراسیاب سبحانی با 1 سال حکم در انتظار اجرای حکم خویش هستند.

خانم ها:
روفیا بیدقی 1 سال
ژینوس نورانی 1 سال
انیسا فنائیان 22 ماه
زهره نیک آئین 23 ماه (همراه با فرزند شیر خوار)
ترانه ترابی 30 ماه (همراه با فرزند شیر خوار)
شهره عظمی 1 سال
ندا مجیدی 6 ماه (همراه با فرزند شیر خوار)
شعله طائف در حال گذراندن دوره 2 سال تبعید

Publicités